25.02.2024

BDO dla warsztatów samochodowych – co musisz wiedzieć o rejestrze BDO w serwisie samochodowym?

Wytwarzanie odpadów jest nieodłącznym elementem działalności warsztatów samochodowych. Odpady te mogą mieć różny charakter i stopień zagrożenia zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi. Z tego względu warsztaty samochodowe zobowiązane są stosować się do przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym do obowiązku rejestracji w systemie BDO.

Czym jest BDO i jakie korzyści niesie dla warsztatów samochodowych?

BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) to specjalna baza danych, która pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Rejestracja w bazie, prowadzenie ewidencji odpadów oraz regularne składanie sprawozdań rocznych to kluczowe obowiązki, które właściciele warsztatów samochodowych muszą realizować z największą starannością, aby uniknąć wysokich kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, za wytwórcę odpadów uważa się każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszaninę lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. W przypadku świadczenia usług, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i naprawę, wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy usługę (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Zgodnie z powyższą definicją, warsztat samochodowy jest klasyfikowany jako wytwórca odpadów, który musi dopełnić formalności rejestracyjnych w bazie BDO i podlega obowiązkom ewidencyjnym i sprawozdawczym. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorcy, którzy prowadzą serwisy pojazdów mechanicznych wytwarzają wiele odpadów (m.in. oleje, smary, płyny chłodnicze, filtry, czyściwa itp.), które nie są odpadami komunalnymi, stąd też pojawia się przed właścicielem obowiązek rejestracji w teleinformatycznej bazie danych. W przypadku produkowania tak różnorodnych odpadów należy pamiętać, że mieszanie różnych rodzajów odpadów jest zabronione. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą one być przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i pojemniku.

Obowiązki warsztatu względem BDO – rejestracja i ewidencja odpadów

Pierwszym krokiem, który musi wypełnić przedsiębiorca posiadający warsztat samochodowy jest rejestracja firmy w BDO jako wytwórca odpadów. Jest to wymóg prawny, który pozwala na legalne gospodarowanie odpadami. Rejestracja odbywa się poprzez oficjalną stronę internetową przy użyciu dedykowanego formularza elektronicznego (BDO : Logowanie (mos.gov.pl))

Po zaakceptowaniu wniosku, warsztat otrzymuje numer rejestrowy, który musi być widoczny na wszystkich dokumentach związanych z odpadami. Potwierdza on również zgodność przedsiębiorstwa z przepisami środowiskowymi i umożliwia legalne prowadzenie działalności w zakresie zarządzania odpadami. Sam proces rejestracji jest prosty i intuicyjny, a dodatkowo może być złożony w całości online.

Po ukończeniu etapu rejestracji w systemie, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokładnej ewidencji odpadów, która powinna zawierać informacje m.in. o rodzajach i ilościach odpadów, metodach przetwarzania oraz miejscach utylizacji. Ewidencja powinna odbywać się cyklicznie, ponieważ pozwala ona na optymalizację procesów związanych z odpadami, minimalizację ich ilości oraz maksymalizację efektywności recyklingu.

Kolejnym obowiązkiem, na który muszą gotowi być właściciele warsztatów samochodowych jest coroczne sprawozdanie z wytworzonych odpadów, którego celem jest podsumowanie ilości wytworzonych odpadów i sposobów ich przetwarzania. Sprawozdanie jest kluczowym dokumentem, który należy złożyć do 15 marca 2024 roku (za poprzedni rok obrotowy). Każdy warsztat, w swoim sprawozdaniu powinien zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, jak również o sposobie ich gospodarowania.

Kody odpadów BDO dla warsztatu samochodowego

Każdy warsztat samochodowy wytwarza różnego rodzaju odpady, które mogą stanowić potencjalnie duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. W celu bezpiecznej segregacji i przechowywania odpadów, należy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki, tak aby odpady nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia. W momencie, gdy pojemniki te zostaną zapełnione, obowiązkiem warsztaty samochodowego jest wezwanie firmy, która profesjonalnie zajmuje się wywozem tychże odpadów.

Większość odpadów wytwarzanych w serwisach samochodowych zostało sklasyfikowanych w grupach kodów: 12, 13, 15, 16 w katalogu odpadów znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku. (akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)). Co oznaczają następujące grupy?

 • Grupa 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 • Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych)
 • Grupa 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrana ochronne nieujęte w innych grupach,
 • Grupa 16 – Odpady nieujęte w innych grupach.

Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca powinien dobrać kody indywidualnie zgodnie z zakresem prowadzonej przez siebie działalności i odpadami powstającymi w jej wyniku. W pierwszej kolejności należy określić rodzaje odpadów, które pojawiają się w warsztacie.

Popularne kody odpadów BDO w serwisach samochodowych

Spośród wszystkich dostępnych kodów BDO warto wyróżnić dla warsztatu samochodowego następujące kody:

 • 13 02 05* – Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
 • 13 02 08* – Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 • 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • 15 02 02* – Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
 • 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
 • 16 01 03 – Zużyte opony,
 • 16 01 07* – Filtry olejowe,
 • 16 01 13* – Płyny hamulcowe,
 • 16 01 16 – Zbiorniki na gaz skroplony,
 • 16 01 17 – Metale żelazne,
 • 16 01 19 – Tworzywa sztuczne,
 • 16 06 01* – Baterie i akumulatory ołowiowe,
 • 08 01 11* – Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż istnieją limity dla poszczególnych ilości wytworzonych odpadów, które zwalniają przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ewidencji, a co za tym idzie – nie jest konieczne uzyskanie wpisu w rejestrze BDO. Poniżej przedstawione zostały przykładowe limity dla kodów BDO w warsztacie samochodowym.

 • 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – Limit: 20 kg/rok
 • 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – Limit: do 500 kg/rok
 • 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – Limit: do 200 kg/rok
 • 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – Limit: do 200 kg/rok

Jakie kary czekają właścicieli warsztatów samochodowych za brak rejestracji w bazie BDO?

Kary za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO mogą być bezwzględne. Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrują firmy w BDO, a wytwarzają lub gospodarują odpadami muszą być gotowi na kary, takie jak m.in.:

 • Kara administracyjna w wysokości od 5000 PLN aż do 100 000 PLN za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO lub za nieumieszczanie numeru rejestracyjnego na dokumentach związanych z odpadami.
 • Kara aresztu lub grzywny za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru BDO lub za brak wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru BDO.
 • Utrata możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub ulgi podatkowe związane z gospodarką odpadami.

Od 1 stycznia 2020 roku karze grzywny lub aresztu podlega również każdy, kto nie przechowuje przez określony czas, bądź nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie posiada potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących BDO mogą być bardzo dotkliwe, dlatego warto zadbać o należyte wywiązanie się z nałożonych obowiązków i uregulować sprawy związane z gospodarką odpadami w swojej firmie.

Rozwiązania XTON w obliczu wymagań środowiskowych

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorstw i konsumentów rośnie, serwisy samochodowe stają przed wyzwaniem nie tylko naprawy i konserwacji pojazdów, ale również odpowiedzialnego zarządzania odpadami, które są efektem tych procesów. Przykładem mogą być odpady takie jak smary, oleje, czyściwa oraz szczególnie te powstałe w wyniku czyszczenia filtrów DPF i myjek warsztatowych. Użycie specjalistycznej chemii niezbędnej w procesach czyszczenia, w połączeniu z substancjami zanieczyszczającymi z mytych elementów, tworzy mieszankę niebezpieczną dla zdrowia ludzi i środowiska.

W serwisie samochodowym, zastosowanie nowoczesnych maszyn do czyszczenia filtrów DPF oraz myjek kabinowych wyposażonych w specjalistyczną chemię jest kluczowym elementem w zapewnieniu wysokiej jakości usług. Urządzenia te, charakterystyczne dla marki XTON, nie tylko efektywnie usuwają zabrudzenia, ale również minimalizują ryzyko uszkodzenia czyszczonych elementów. Jednakże, efektywność tych procesów niesie za sobą powstanie odpadów specjalnych, których odpowiednia utylizacja jest równie istotna, co sama usługa czyszczenia.

Tutaj pojawia się koncepcja „odpowiedzialnego odbioru”, którą XTON wprowadza do swojej oferty. Firma oferuje nie tylko zaawansowane urządzenia czyszczące, ale również zapewnia usługi odbioru i utylizacji odpadów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z dokumentacją BDO. To kompleksowe podejście ułatwia serwisom samochodowym zarządzanie odpadami, ale również zapewnia ich zgodność z przepisami środowiskowymi. Firma XTON oferuje elastyczne opcje odbioru odpadów – od cyklicznych harmonogramów po odbiór „na życzenie”, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego serwisu. Dzięki temu serwisy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że odpady będą utylizowane profesjonalnie i z należytą troską o środowisko.

Wprowadzając urządzenia XTON do swojej oferty, warsztaty samochodowe nie tylko podnoszą standardy obsługi klienta, ale również demonstrują swoje zaangażowanie w praktyki proekologiczne. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwo coraz częściej wybiera usługi firm, które aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska. W ten sposób, odpowiedzialne zarządzanie odpadami staje się nie tylko obowiązkiem, ale i przewagą konkurencyjną na rynku.

Zakup urządzeń czyszczących od XTON, w połączeniu z oferowanym systemem odbioru odpadów, jest więc inwestycją w przyszłość – zarówno w aspekcie technologicznym, jak i ekologicznym. To podejście świadczy o ekologicznej postawie branży automotive i jej determinacji w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko.


Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce odpadami (BDO). Więcej informacji dotyczących bazy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00273


Źródła:

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami) | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcyv

Odpady. – Dz.U.2023.1587 t.j. – OpenLEX

Tagi: Anglia, aplikacja mobilna, badania okresowe, badania okresowe pojazdów, bank, bdo, budowa filtra, cząsteczki, czyszczenie, diagnostyka pojazdowa, DPF, DPF Master Flash, emisja spalin, fap, FAQ, filtr cząstek stałych, halny, HFO, industry 4.0, Internet Rzeczy, k1, katalizator, kickboxing, kontrola, kradzież, Maszyna, mechanik, moc silnika, moment obrotowy, myjka, nagar, obiór odpadów, odpady, osprzęt, polisa, pranie dpf, prawo, problem, przemysł 4.0, Regeneracja, Rewolucja przemysłowa, sasza, serwis samochodowy, silnik, SKP, spaliny, sposób na złodziei, Stacje Kontroli Pojazdów, tuning, turbo, turbosprężarka, ULTRASONIC Master Flash, uszkodzenie, Warszawa, warsztat samochodowy, Wielka Brytania, wspieramy sport, wycięty katalizator, xton, zapchanie, zapchany filtr, złodzieje, zmiany, zwiększenie mocy